Even geduld

G-Seven bvba icon G-Seven bvba logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Heren Kids Plaid INTERIEUR Kids Kids Kids Kids Kids Accessoires pull Cadeaubon Mondmasker Tapijt Unisex STEENGOED Hobbymateriaal Planten Verlichting Verlichting

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van G-Seven bvba, Klanteninformatie 


§ 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

§ 3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

§ 4 Prijs

§ 5 Betalingsmogelijkheden

§ 6 Waarborg en aansprakelijkheid

§ 7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

§ 8 Toepasselijk recht

§ 9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten

§ 10 Herroepingsrecht en -kennisgeving

§ 11 Beslechting consumentengeschillen


§ 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden


1. Deze webwinkel wordt uitgebaat door G-Seven bvba , met maatschappelijke zetel te Heilige-Geeststraat 3, 2500 Lier en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0693753007 (hierna: “G-Seven bvba”)

2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

4. De oorspronkelijk talen van deze algemene voorwaarden zijn Nederlands.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in het winkelmandje” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop “bestellen met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.

2. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

3. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling al dan niet te aanvaarden: wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht. Wij aanvaarden uw bestelling slechts door verzending van de bestelde producten aan het door u aangegeven adres of de door u aangegeven vestiging van G-Seven bvba. U ontvangt hiervan bericht middels afzonderlijke e-mail. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen van jonger dan 18 jaar.

4. De minimale waarde van uw bestelling is 19 €, wij kunnen met andere woorden bestellingen onder dit bedrag niet uitvoeren.

§ 3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres ongeveer 3 tot 8 werkdagen.

3. De bezorging vindt alleen plaats binnen België.§ 4 Prijs

1. In alle prijzen die voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

De aanbiedingen en prijzen gebezigd door de webwinkel van G-Seven bvba, Sawadi zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

2. Wij berekenen voor iedere thuislevering € 4,95 verzendkosten aan. Verzending naar een Sawadi filiaal is gratis.

§ 5 Betalingsmogelijkheden

1. U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

- betaling middels kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express)

- betaling middels PayPal (de gegevens van uw bank- of kredietkaarten worden door PayPal gehouden)

- betaling middels vooruitbetalen (Overschrijving per bank)

- betaling middels Bancontact

2. Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

§ 6 Waarborg en aansprakelijkheid

1. De door u ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.

2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:

- voor normale slijtage van het betrokken product,

 

- indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,

 

- indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,

 

- bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of

 

- bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van webstekken van derden waarnaar wij middels deze webstek koppelen.

§ 7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

De door ons uitgebate webstek alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.

§ 8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

§ 9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten

Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.

§ 10 Herroepingsrecht en -kennisgeving

1. Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons G-Seven bvba, Heilige-Geesstraat 3, 2500 Lier, België  E-mail: sawadi@sawadi.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen niet voor onze rekening nemen.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan G-Seven bvba, Heilige-Geesstraat 3, 2500 Lier, België, E-mail: Sawadi@sawadi.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum

 

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Stand 16-10-19

§ 11 Beslechting consumentengeschillen

G-seven bvba is principieel niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Heilige Geeststraat 32500 - Lierinfo@sawadi.beG-Seven bvba03 430 17 18BE 0693.753.007